vrijdag 18 april 2014

A laptop sleeve - Een laptophoes

My daughter bought a new laptop and as it has it's smaller than her previous one, I knew I would have to make her a new laptop sleeve. As she was very pleased with her old sleeve, I used the same pattern from Sew mama sew (you can find it here).

Dochterlief kocht onlangs een nieuwe laptop en vermits het een kleiner model is dan haar oude, wist ik dat er een nieuwe laptophoes moest gemaakt worden. Ze was heel tevreden over haar vroegere hoes, dus gebruikte ik hetzelfde patroon van Sew mama sew (je vindt het hier).
a new laptop sleeve for my daughter
She liked the idea of using Melody Millers old typewriter print, a fabric bought some time ago that had been waiting for a good use. To add some fun, I combined it with a text print.

Ze vond het wel grappig een hoes te maken met de leuke typmachine stof van Melody Miller, die al een tijdje in mijn stoffenstapel lag te wachten op nuttig gebruik. Om het nog wat op te vrolijken, maakte ik een combinatie met een tekstprint.
a new laptop sleeve for my daughter
For the first time in my life, I managed to perfectly align front and back.
Voor de eerste keer slaagde ik erin voor- en achterkant perfect op mekaar aan te laten sluiten.
a new laptop sleeve for my daughter

The lining is a Anna Maria Horner flanel.
De voering is een flanel van Anna Maria Horner.
a new laptop sleeve for my daughter

And this is the finished sleeve, ready for use.
En dit is de afgewerkte hoes, klaar voor gebruik.
a new laptop sleeve for my daughter
And I also did manage to sew two more rows of the winding ways quilt, so the past days were quite productive.

Bovendien slaagde ik er ook in twee rijen aan mekaar te stikken van de winding ways quilt, de afgelopen dagen waren dus behoorlijk productief.

maandag 14 april 2014

Rediscovering the winding ways quilt

It has been almost 2 years since I made the first blocks for the winding ways quilt and last time I worked on it was more than a year ago. I finished 24 blocks, two from every colour of the Oakshott Ruby red fat quarter pack.
Winding ways progress
Not that I forgot about it, but I had a layout in mind for this quilt but not enough of the background fabric to make that layout. And so I searched the internet for extra fabric and I searched shops but couldn't find any. A couple of days ago, I decided to give up searching and make do with the fabric I had. 

I made a new layout, counting and using every bit of background fabric. The Oakshott is not a problem, more than enough fabric in the fat quarter pack.
Rediscovering my winding ways quilt
 After the layout, I started cutting the fabric, first the background, to be sure I hadn't miscalculated.

Rediscovering my winding ways quilt

And then the oakshotts

Rediscovering my winding ways quilt

Several hours later, all the pieces were on the wall

Rediscovering my winding ways quilt

Everything is ready to finish the quilttop now. All I need, as ever, is time to do it...

zondag 16 maart 2014

Basting the quilt - Een quiltsandwich maken

Just a few pictures to show the basting process of my HST quilt.
Enkele fotos om het vorderingsproces van de quiltsandwich te tonen.
Basting
Pins pins pins and more pins
Spelden spelden spelden en nog eens spelden
Basting
 I started handquilting the quilt this evening and hope I'll be able to finish it by the end of spring.
Vanavond begon ik het handquilten. Dat zal ongetwijfeld de ganse lente in beslag nemen.
Basting
Back to work tomorrow, for a busy week. I'm looking forward to being able to quilt an hour or so every evening.
Morgen terug aan het werk, voor een drukke week. Hopelijk kan ik elke avond een uurtje quilten.

zaterdag 8 maart 2014

A finished HST quilttop - Een afgewerkte HST quilttop

Here it is: a finished quilttop! The last stems, flowers and leaves were added over the past weeks, as was the final blue border, to make this pretty big quilt (225cm x175 cm).

Hier is ie dan: een afgewerkte quilttop! De laatste stengels, bloemen en bladeren werden aangebracht in de loop van de voorbije weken, net zoals de laatste blauwe boord, om tot deze behoorlijk grote quilt te komen (225cm x175cm). 
A finished quilttop

Sorry about all the pictures in this post, but I really like this quilt.
Sorry voor de vele foto's in deze post, maar ik vind deze quilt echt heel leuk.
A finished quilttop

Really, really, really like it.
Heel, heel, heel erg leuk. 
A finished quilttop

I found the pattern in Quilts Japan Magazine (March 2012 edition) and it had been on my mind ever since.
Het patroon komt uit Quilts Japan Magazine (editie maart 2012) en het sluimerde al sinds toen in mijn achterhoofd. 
A finished quilttop

I bought a variety of black and white fabrics and the blue flower fabric over a period of a year with this project in mind. The red fabric is an American Jane pindot fabric.

Ik kocht  in de loop van het afgelopen jaar een hoop verschillende zwart en witte stoffen en de blauwe bloemenstof met dit project in gedachten. De rode stof heeft kleine witte stipjes en is van American Jane.

A finished quilttop
I'm happy to see how it all came together
Ik ben heel opgetogen met hoe alles samen in de plooi viel
A finished quilttop

I have a piece of batting that I bought for another quilt, but I hope it's big enough for this one because I can't wait to start quilting.

Er ligt nog ergens een stuk vulling die ik kocht voor een andere quilt, maar ik hoop dat het groot genoeg is voor deze, want ik popel om aan het quilten te beginnen. 
A finished quilttop

zondag 16 februari 2014

Progress on the HST quilt - Verder werken aan de HST quilt

The second appliqué border was finished and added this weekend, and I'm happy I managed to do that. Six more weeks to go before the Easter holidays, when I will hopefully have some days off from work and can spend time on this quilt and the Green Tea quilt. What a joy that will be! Here the second border is ready to be appliquéd.

De tweede kant van de appliqué boord raakte dit weekend gestikt, en daar ben ik behoorlijk mee opgezet. Nog zes weken tot de Paasvakantie, dan heb ik hopelijk enkele dagen vrijaf en tijd om aan deze quilt en de Green Tea quilt verder te werken. Dat zal fijn zijn. Hier is de tweede kant klaar om geappliqueerd te worden.
HST quilt progress
Once finished, we tried to take pictures in the garden, but the wind wasn't in the mood. 
Toen dat af was probeerden we foto's te maken in de tuin, maar de wind wou niet echt meewerken.
first try
eerste poging
HST quilt progress
second try
tweede poging
HST quilt progress
third try (with extra help)
derde poging (met extra hulp)
HST quilt progress
Two more sides to make, I can see the finish line!
Nog twee kanten te maken, het einde van de tunnel is in zicht!

zondag 9 februari 2014

Trying machine appliqué - Appliqué met de machine

The pattern for the HST quilt I'm working on at the moment has a border with flowers and leaves. A lot of leaves. Even with my free interpretation of the number needed according to the pattern,  I'll still need heaps to create the desired result. But it will be a nice result.

Het patroon van de HST quilt waar ik momenteel aan werk voorziet een boord met bloemen en bladeren. Vooral bladeren dan, in grote hoeveelheden. Alhoewel ik een vrije invulling geef aan het aantal bladeren dat nodig is (lees: minder dan het patroon voorziet), zijn er toch nog altijd tientallen nodig om wat effect te geven. Maar het effect mag er dan ook wel zijn.
Finished one side of this border on the HST quilt

Even with only one of the four borders finished, I really like what I see.

Al is nog maar één van de vier boorden klaar, toch geeft het al een goed idee van hoe het eindresultaat er uit zal zien.
Finished one side of this border on the HST quilt
All the leaves were machine-stitched to the background fabric. Not as pretty as hand-appliqué, but it takes two hours in stead of two days. This a detail of how it looks (the stem is hand appliqué, the leaf machine appliqué).

Alle blaadjes werden met de machine op de achtergrond gestikt. Niet zo mooi als met de hand, maar wel klaar na enkele uren in plaats van na enkele dagen. Dit is een detailfoto (de stengel is met de hand geappliqueerd, het blad met de machine).
Once all the appliqué borders are finished, a last border with blue flower fabric will be added. The fabric is ready, but it'll be some weeks before the appliqué is done.

Als alle appliqué boorden af zijn, komt er nog een blauwe bloemenstrook helemaal rond. Daarvoor koos ik de stof al, maar het zal nog wel even duren voor ik aan die laatste boord toekom.
Finished one side of this border on the HST quilt
How do you do your appliqué? By hand or machine?

Hoe werk jij aan je appliqué? Liefst met de hand of toch maar de machine?

zondag 2 februari 2014

Working on borders - Werken aan boorden

Yesterday we visited Gent, a beautiful town just one hour away from where I live.
Gisteren maakten we een uitstapje naar Gent, maar een uurtje rijden van waar ik woon.


We saw old buildings
We zagen oude gebouwen
IMG_0907
And older buildings
En oudere gebouwen
IMG_0932
And even older ones
En nog oudere gebouwen
IMG_0940
And then we noticed all sort of sayings on houses
En dan zagen we allemaal stichtende spreuken op huizen
IMG_0918
He who takes care in time shows whise policy
IMG_0917
Battle gives life
IMG_0916
There is only one happines: duty
IMG_0915
He who loves language and art, loves his people and country
IMG_0913
Show what you can do, they will tell you who you are
IMG_0912
No wrong will ever be right


IMG_0908
the needle pillow is a womans desk
We were closely watched by a local while taking pictures
We werden nauwlettend in de gaten gehouden toen we foto's namen
IMG_0919

There was some time left to do some sewing this weekend. I started on the borders for the HST quilt. More appliqué, it just seems impossible to escape appliqué...

Er was wat tijd over om aan de quilt te werken, en ik begon aan de boorden van de HST quilt. Weer appliqué, blijkbaar kan ik er niet aan ontsnappen...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...