zondag 10 april 2016

Working on my bee quilt - Werken aan mijn bee quilt

Remember this quilt?

Herinner je je deze quilt nog?


This quilt is the result of my participation in a quiltbee (you can read my previous posts on it by clicking on the tag "quiltbee"), but I haven't worked on it since 2014. I wanted to add borders, and decided to add a first border made of an orange peel pattern. I planned to appliqué all the orange peels on the border, but after spending some frustrating hours on six peels with equally frustrating results I adopted a different technique: I used Vliesofix to iron the peels on the fabric.

Deze quilt is het resultaat van mijn deelname aan een quiltbee (je kan de vorige posts lezen door te klikken op de tag "quiltbee"), maar ik heb er sinds 2014 niet meer aan gewerkt. Ik wou randen toevoegen, en besliste een eerste boord te maken met een patroon van blaadjes. Eerst zou ik alle blaadjes met de hand naaien op de achtergrondstof, maar na enkele frustrerende uren aan zes blaadjes besteed te hebben, met een even frustrerend resultaat, veranderde ik het geweer van schouder: ik gebruikte Vliesofix om de blaadjes op de stof te strijken.

Here you see the difference between the appliqué peels (lower row) and the Vliesofix ones (upper row).

Hier zie je het verschil tussen de opgenaaide blaadjes (onderste rij) en de Vliesofix blaadjes (bovenste rij). 

After ironing them on, I sewed all around them to be sure they won't come loose. This is how it looked before sewing around...

Nadat de blaadjes gestreken werden, stikte ik er voor alle zekerheid nog eens helemaal rond. Zo zag het eruit voor ik er rond stikte...

And this how it looks now.
En zo ziet het er nu uit.




And this is how the quilt looks now, with one side of the first border added.

En dit is de quilt in zijn huidige versie, met één zijde van de eerste boord erbij.

Many more orange peels to make, so I'll focus on this project the next weeks.

Er zijn nog veel blaadjes te maken, dus dit project zal me zeker de volgende weken bezighouden.

zondag 3 april 2016

Barkcloth cushions- Kussens van barkcloth

After being absent for a while, I'm taking a slow start by making some cushions for the living room. Not being able to sew past the year hasn't prevented me from buying fabric and so I had the perfect fabric in stock: Jessica Jones' Time Warp collection.

Na een tijdje afwezig te zijn geweest, neem ik een rustige start door een paar kussens te maken voor de woonkamer. Het afgelopen jaar was ik misschien niet in staat om te stikken, maar stofjes kopen was geen probleem. Daardoor had ik de perfecte stof in huis: de Time Warp collectie van Jessica Jones.


Barkcloth was new to me, but I was very pleasently suprised. After prewashing the fabric, it became even softer while retaining a certain glow.

Barkcloth (naar het schijnt is de vertaling "neushoorndoek" maar dat lijkt me toch heel erg vreemd) was nieuw voor me, maar ik was aangenaam verrast. Alle stoffen werden voorgewassen en daardoor werden ze nog zachter maar toch behielden ze een zekere glans.

I wanted cushions with piping, and looked for a tutorial. This one, from Oon (in Dutch, but with pictures) is the one I used. And so, after first spending some time on buying zippers and making the piping, I was able to make the actual cushions.

Ik wou graag kussens met paspel en zocht rond voor een tutorial. Deze, van Oon, heb ik uiteindelijk gebruikt. En na wat tijd gespendeerd te hebben aan het kopen van ritsen en het maken van de paspel, kwamen uiteindelijk de kussens tot stand.

 

Putting the zipper in wasn't too difficult (although I did have to redo it once or twice) and I'm very pleased with how the zipper and the cushions turned out.

De rits in de kussens zetten was niet al te moeilijk (al moest ik wel een keer of twee herbeginnen soms) en ik ben erg tevreden met hoe de rits en de kussens eruitzien.



And here the cushions where they will live from now on. I used the interior from the orginal cushions, bought with the sofa and in the same grey fabric. The new fabric is a lot lighter and it really makes a difference in this north-orientated room.

Hier zijn de kussens in de zetel waar ze vanaf nu zullen gebruikt worden. Ik gebruikte de binnenkant van de originele kussens, gekocht samen met de zetel in dezelfde grijze stof. De nieuwe stof is veel lichter en dat maakt echt een verschil in deze noordelijk gelegen kamer. 




Now I have to have my sewing machine serviced, because I experienced some issues with it. Hopefully, it won't be too serious because I'm really looking forward to sewing and quilting again.

Nu moet ik mijn naaimachine binnenbrengen voor onderhoud, want ik heb een paar problemen ondervonden. Hopelijk is het niet te ernstig want ik kijk er naar uit weer te stikken en te quilten.

maandag 22 september 2014

Around the World Blog Hop

About a week ago I was contacted by Audrey, who blogs at Quilty Folk, to participate in the Around the World Blog Hop. This means I'll answer some questions about quilting, just as many quilters around the world did before me (if you go to Audrey's blog, you can read her answers and go to the person who tagged her and so on and on).

So, here we go!

1. What quilting/sewing thing am I working on?

I suppose the name of my blog is a giveaway to my biggest sin: I always work at at least 10 projects at the same time and finishing them is not my strongest point.

Lately, I have concentrated on my HST-quilt.
A finished quilttop

quilt, quilt, quilt
a quilting template for the outer border

I really, really like this quilt and am therefore handquilting it. This means that I've spent these last few months mainly quilting this quilt and not working on my other projects.

Like my beequilt, that is next in line now that I figured out how the borders will look

Working on my beequilt!


And then there is the winding ways quilttop, just waiting to be quilted

winding ways quilttop finished


Whirly garden quilt



And I musn't forget all the projects where the quilttop isn't finished yet, like the Green Tea project

Green Tea quilt


Lone Star in Field Study

I didn't know where this project was going in 2011 and I still don't know. But I'll finish it someday...

Not sure where this is going...


2. How does my work differ from others of its genre

I don't think it does differ and in a lot of cases I'm 100% sure it doesn't differ, since I often use a pattern. If I like a quilt I see in a book, I make my version of it. Like the HST quilt I'm currently working on, or the windmill quilttop I made last year. Both are copies from quilts I saw in a magazine (pattern included in the magazines). I even used the same colour schemes. So I don't consider myself to be a creative quilter, but I do make good copies.

3. Why do I write what I do?

You could say I'm a slow blogger because I only blog when I sewed or quilted something and didn't forget to take a picture. When there's no time for quilting, there's nothing to blog about and it would be very boring to write about my life.

4. How does my creative process work?

I wrote about my "creative process" a short while ago, in this blog post. Let's just say it's very much a trial and error method.


Phew, that was the questions part. Now it's time to introduce you to the blogger who agried to write a post on Monday September 29. Meet Lotje, one of the most creative quilters I know. She paints, prints and quilts! And contrary to me, she plans her quilts and has a real creative process, not just trial and error. So go check out her blog, you'll discover a real artist at work!

dinsdag 2 september 2014

Not your normal sewing tools - Niet het normale quiltgereedschap

Why is it that time always seems to fly during the holidays? Last time I looked, it was July. After what seems ten seconds, it's September. And all I did -patchworkwise that is- was handquilt my HST quilt. Hours and hours of quilting resulted in a finished border! Yay!

Waarom lijkt de tijd altijd te vliegen  tijdens de vakantie? De laatste keer dat ik omkeek, was het nog juli. Het lijkt nu amper 10 seconden later, maar toch is het al september. En alles wat ik op patchworkgebied presteerde was handquilten aan mijn HST-quilt. Uren en uren quilten resulteerden in een afgewerkte boord! Joepie!


I'm quilting the second border now, and after that I'll add the binding. But that will have to wait a while. Because at the moment, I'm using other tools than my sewing tools. These tools to be precise:

Nu quilt ik de tweede boord en nadien komt de afwerkingsboord er aan. Maar dat zal allemaal nog even moeten wachten want momenteel ben ik met heel ander gereedschap in de weer dan mijn gewoonlijke quiltgereedschap. Dit gereedschap meer bepaald:


Because changing wallpaper in a 90-year old house is never straightforward and always brings some suprises. Like this one

Want oud behangpapier verwijderen om nieuw papier te plaatsen in een 90 jaar oud huis brengt altijd verrassingen met zich mee. Zoals deze

or this one
of deze
 
After two days of hard work, this is how it looks now. 
Na twee dagen hard labeur ziet het er zo uit.


So you see, I am hard at work, but my HST quilt will have to wait just a wee bit longer.

Je ziet dus: ik zit niet stil. Maar mijn HST quilt, die zal nog even moeten wachten. 

woensdag 30 juli 2014

Austria - Oostenrijk

We were in Austria last week, in the region of the lakes close to Salzburg. We visited the Kaisersvilla in Bad Ischl, where emperor Frans Jozef (Sisi's husband) signed the declaration of war to Serbia in 1914, the start of World War I.

Oostenrijk 2014

Oostenrijk 2014
We also saw beautiful christal clear lakes, like this small one

Oostenrijk 2014

and this bigger one

Oostenrijk 2014


This is the Wolfgangsee seen from the shore (and my daughter dipping her toes in the water)

Oostenrijk 2014


and here the same lake seen from the top of the Schafberg 

Oostenrijk 2014


me and my son on the Schafberg

Oostenrijk 2014

There were picture perfect villages too

Oostenrijk 2014

Oostenrijk 2014
and local customs and traditions, some cute

Oostenrijk 2014

and others, well, a bit weird to be honest

Oostenrijk 2014



anyone need a cuckoo clock?

Oostenrijk 2014






And if you ever wondered why Austrians balconies look the way they do



this is why!

Oostenrijk 2014


I hope you had or will have a relaxing holiday too! For me, it's back to patchwork now :-)

zondag 13 juli 2014

La donna è mobile: making a quilt using the Rigoletto method

Have you ever heard of the Rigoletto method for making a quilt? No? Well, maybe that's because you're one of those people who plan their quilts. You make a design, choose the colours and the fabrics, count how much fabric you need, buy the exact amount of fabric, make time, cut the fabric, make the quilt, done.

Heb je al gehoord van de Rigoletto-methode om een quilt te maken? Nee? Wel, misschien is dat omdat jij één van die mensen bent die een quilt plannen. Je maakt een ontwerp, kiest de kleuren en de stoffen, berekent hoeveel stof je nodig hebt, koopt de exacte hoeveelheid benodigde stof, maakt tijd, knipt de stoffen, maakt de quilt, gedaan.

I'm not like that. I usually start with a plan in mind and start cutting my fabric, but then I discover I don't have enough fabric, so I change my plan, don't like the second fabric, change my plan again, order new fabric, wait 3 weeks for the fabric to arrive, oops don't have time to work on it once the fabric is there, change my plan again, and so on and on and on. As I insist there is a method to this madness,  I'm calling it the Rigoletto method. Verdi already knew it: la donna è mobile.

Ik ben niet zo. Meestal heb ik wel een plan ergens in mijn hoofd en begin ik de stof te snijden, dan ontdek ik dat ik niet genoeg stof heb, dus verander ik mijn plan, tweede stoffenkeuze is niet geweldig, opnieuw plan aanpassen, nieuwe stof bestellen, 3 weken wachten tot de stof er is, oeps geen tijd om aan de quilt te werken wanneer de stof aankomt, weer plannen aanpassen, enzovoort, enzovoort. Omdat ik er van overtuigd ben dat dit wel degelijk een methodische aanpak is, noem ik het de Rigoletto-methode. Verdi wist het al: la donna è mobile.



The downside to the Rigolleto method is that it takes ages to finish a quilt. The upside is that there are plenty of surprises in the process of making a quilt. Some are good, others less so, but they all need creative solutions. And that is exactly what I like about it.

Het nadeel van de Rigoletto-methode is dat het een eeuwigheid duurt vooraleer een quilt af is. Het voordeel is dat er een heleboel verrassingen opduiken tijdens het maken van de quilt. Sommige zijn goed en andere vervelend, maar ze hebben allemaal creatieve oplossingen nodig. En dat is precies wat ik er leuk aan vind.

At the moment I am using this method on my hexagon quilt (deliberately of course) and as you can see it has changed a lot over the past weeks.

Momenteel gebruik ik deze methode voor de hexagoon-quilt (helemaal met opzet natuurlijk) en zoals je kan zien heeft die een heleboel veranderingen ondergaan de afgelopen weken.

This is how the quilt started...
Zo zag de quilt eruit in het begin...

And now for something completely different...

And then I did this...
En dan deed ik dit....
auditioning different background fabrics

And after looking at this picture in Brigitte Giblin's book, I'm trying something else again...
En nadat ik deze quilt zag in het boek van Brigitte Giblin, probeer ik weer wat anders...

Using the Rigoletto method to make a quilt

This fabric in the middle? Hmmmmm...
Deze stof in het midden? Hmmmm...

Using the Rigoletto method to make a quilt
Or this one?
Of deze? 

Using the Rigoletto method to make a quilt
Or maybe this one?
Of misschien wel deze?

Using the Rigoletto method to make a quilt

I like the last one, let's try it with a border.
Die laatste vind ik leuk, eens zien wat het geeft met een boordje er rond.

Using the Rigoletto method to make a quilt
I'm still searching for the perfect layout, I'll probably make changes again and it 'll take months before it's finished, but I'm so enjoying this method! And you? Are you a planner or a "donna"?

Ik zoek nog altijd naar de perfect layout, er volgen ongetwijfeld nog wijzigingen en waarschijnlijk duurt het nog maanden vooraleer de quilt af is, maar ik geniet zo van deze methode!  En jij? Ben jij een planner of een "donna"?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...